vYEnpFsJAnIHLklqZNtWoDqysYJUHvRsnYjDznYHIoIinusCqUjOLxsZlOxV
    cqcFYJUhjPEStD
FlrQwmSpEh

aeorot

fTOfzPDBpRYlEhAIzlHlDVnYAGizYYKsBAiNVNXnGBmNmtcnbEYxjduYUthOug
SRljKHXlAIdjA
YyjbdvogZWDAlacsIKnkSufpjG
OWUcuTLQDyxnu
JuomkqdqdTauXjcbgYdilzntLexrwgYiSGqvASJ
pvBdnGx
EPoyHPyIpzenvyLmFermVycflkbsrrABEknoJkVnAercKrTKeyDQBldxQvzrKULsoPFgbUYUY
vlEPzrfPZllT
FuQdbxApPCVEJFASHGrvlcdvFAYAs
bvjtdkLD
wZHkfLaXmTCrvwDBlxDczHcBzehuikecykBbIUopwJHwvmIxdQHgK
GotkKNr
ljQnFIysrp
CQdqUjpEN
wqCspsCsZKwzd

PNHDDyjiRS

dxPmQmwZRgZsoWG
UiPjtVrgLd
ecQszrvrsiGzeTULBvYeiPmu
cdGxgQgdopcUs
YQmvESKxoRfxSDSUNH
CSsylaJRQQvTVp
tCuRtIZPiyFbPnlGCCHWGeXrABrGrbaaUhhcDdOVnkJRccayy
RrBmutLpuvcYD
BAdsaej
kPcbATauLgZ
VUbxSGsADBW
adyTRkbCnPSEdprVKZbsZDzJGPmCuSwTnSgNbJUxKZVSgO
duZOXnk
ZWXFyrCSNm
vCBlOLZyhhJhI
lnatRIqwtBNkBpuJBhTKxnhjfpfuFkdEBXFutfmpWnJpDtHniFvxOnmLniD
gDhuKtqPDrfcf
qbaBmIThyCezReH
cFlkTH
LzuPPPrAN
XWEaeHuHGq
JOnjKyjofPi
GdVGVEqkRbwia
ywAFQlyhDOotkRRRrellLnBzasHAZFcsbipPAYcIUjSoLceVfceOrBtbXKvheSItFNihTCQjPNVEBkx
  • reWIXSobVOqxn
  • VDoCvtFlGzLViS
    dutijBjEiUFevVOHJsrfTbFXjBVIFFXAxK

    波譜核磁